CONDITIILE DE INTERNARE

 Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

  1. a) spitalizare continua;
  2. b) spitalizare de zi prin camera de garda.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

  1. a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
    c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat

Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.

Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.

Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.

Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.

Copii in varsta de pana la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.

Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.

Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.

Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
Somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de – AJOFM.

Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.

Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si a documentului eliberat de de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.

Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.

 

 Detinutii politici – Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.

 Eroii Revolutiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei.

 Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.

 

 Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si certificatului de nastere a copilului si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.

Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Militarii – care satisfac serviciul militar in termen – Act de identitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.

Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
Cetatenii straini si apatrizii- care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

 

Nu uitati!

  • Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
  • Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania

 

CONDITIILE DE EXTERNARE

În funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant poate stabili ulterior data exacta a externării.   Aceasta poate fi :

-           cu respectarea numărului de zile recomandat pentru afecțiunea cu care a fost internat

-           decalată, în caz de complicații sau de necesitatea prelungirii supravegherii

Odată stabilită data externării, aceasta  va fi comunicată pacientului  fie de la internare ( în cazul afectiunilor cronice), fie cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineața  zilei externării. Pentru pacienții cu deficit de comunicare/copii/pacienți fără discernământ etc., va fi anunțată familia sau aparținătorii cu 48 de ore înaintea termenului de externare folosind numărul de telefon declarat la internare pentru persoana de contact și înscris în FOCG.

În cazul externării la cerere, dupa explicarea si consemnarea in foaie de catre medic a consecințelor asupra evoluției bolii, pacientului i se recomandă alte unități sanitare unde poate continua tratamentul, iar pacientul consemnează în foaia de observație faptul ca a inteles si a luat la cunostinta riscurile la care se expune dar solicita externare indicand motivul solicitarii data și semnătura. Aceste informatii se completeaza și în biletul de externare iar externarea se va efectua conform criteriului – „La cerere”.

La externare, documentele obligatorii care se vor înmâna pacientului/aparținătorului sunt următoarele:

-           Biletul de ieșire

-           Srisoarea medicală ( formatul CNAS)

-           Decontul pacientului

Alte  documente care se vor înmâna pacientului/aparținătorului, în condițiile în care au fost emise sunt următoarele:

-           Concediul medical

-           Prescripția medicală

-           Referate

-           Plan de ingrijire la externare

-           Certificat constatator al decesului

-           Recomandare de ingrijiri medicale la domiciliu - daca este cazul, pentru pacientii decontabili CJAS

-           Recomandare pentru ingrijiri paliative la domiciliu - daca este cazul, pentru pacientii decontabili CJAS

-           Prescriptie medicala - recomandare pentru acordarea de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (ca de exemplu protezare stomii, incontinenta urinara, etc) - daca este cazul, pentru pacientii decontabili CJAS